Privacybeleid

NAI Privacyverklaring op zaken

Disclaimer: Dit is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie, die hier te vinden is. In geval van discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie, gaat de Engelse versie voor op de Nederlandse versie.

Laatst gewijzigd: Juni 2022

Doel van deze privacyverklaring

De Stichting Nederlands Arbitrage Instituut (“NAI” “wij” of “ons”) verricht geschillenbeslechtingsdiensten en andere werkzaamheden met betrekking tot geschillen of potentiële geschillen, zowel tijdens de behandeling daarvan als na de beëindiging daarvan, onder meer op grond van het NAI Arbitragereglement, het NAI Bindend Advies Reglement en het NAI Mediation Reglement (“NAI Procedures” of “Procedures”).

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe het NAI persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader van die diensten en activiteiten. Deze Privacyverklaring is niet bedoeld ter vervanging van andere privacyverklaringen of -mededelingen die in het kader van NAI Procedures kunnen worden uitgevaardigd of die wij u in specifieke omstandigheden kunnen verstrekken. Onze privacyverklaring voor alle andere activiteiten die geen verband houden met NAI Procedures vindt u hier.

NAI Procedures kunnen uiteindelijk de rechten en belangen van personen (zowel particulieren als rechtspersonen) bepalen en moeten daarom eerlijk en onpartijdig worden gevoerd. Hoewel het NAI de uitkomst van geschillen niet zelf bepaalt, spelen wij een belangrijke rol bij het waarborgen dat recht wordt gedaan in NAI Procedures en dat de fundamentele rechten van partijen op een eerlijk proces, gelijke behandeling en het recht om hun zaak voor te leggen en te worden gehoord, worden beschermd.

Het voeren van NAI Procedures vereist dat persoonsgegevens worden verwerkt die betrekking hebben op arbiters, bindend adviseurs, mediators, deskundigen en/of anderen die in soortgelijke rollen optreden of kunnen optreden (“Neutrals”), evenals secretarissen, partijen, hun gevolmachtigden en raadslieden, getuigen en alle andere personen die geïdentificeerd of identificeerbaar kunnen zijn in enige informatie die door het NAI wordt verwerkt in het kader van de NAI Procedure.

Het NAI treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor een deel van haar activiteiten in het kader van NAI Procedures. U dient zich ervan bewust te zijn dat ook anderen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking kunnen optreden tijdens NAI Procedures, zoals bijvoorbeeld de partijen, hun gemachtigde of raadsman en Neutrals. Het NAI is de verantwoordelijke entiteit voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die het als instelling onderneemt, maar niet voor de activiteiten die andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking in het kader van NAI Procedures ondernemen. Hun activiteiten zijn niet het onderwerp van deze Privacyverklaring.

Het NAI heeft verschillende gegevensverwerkers aangesteld om namens haar persoonsgegevens te verwerken en te handelen in overeenstemming met de normen zoals vereist onder de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en de relevante nationale GDPR-implementatiewetten ten behoeve van de levering van onze diensten aan u, zoals hieronder uiteengezet. Gegevensverwerkers die door het NAI zijn aangesteld, zijn ook onderworpen aan de voorwaarden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Wij wijzen u erop dat wanneer u in het kader van NAI Procedures persoonsgegevens verstrekt over een persoon met wie wij, of de persoon aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, geen directe relatie hebben het uw plicht is om de individuele betrokkene op passende wijze in kennis te stellen van het feit dat zijn gegevens voor dit doel worden verwerkt en om te voldoen aan uw andere toepasselijke verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf de datum die aan het einde van deze Privacyverklaring staat. Een voettekst die verwijst naar deze Privacyverklaring zal worden geplaatst op alle communicatie tijdens NAI Procedures. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we dit aangeven in de voettekst en deze Privacyverklaring op onze website bijwerken met een gewijzigde datum.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen in het kader van NAI Procedures, of als u een van uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, verwijzen wij u naar de gegevens aan het eind van deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die?

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verkrijgen:

Neutrals/secretarissen

Voornaam (of initialen) en achternaam, geslacht, persoonlijk en zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer(s);
Ervaring met arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures;
CV’s en lijsten van publicaties;
Informatie die aan het NAI is verstrekt in het kader van een met het NAI gevoerde procedure voor alternatieve geschillenbeslechting;
Taalvaardigheden;
Bedrijfsgegevens, functietitel, functie en/of afdeling van het bedrijf waar u werkt;
Financiële informatie voor betalings- of factureringsdoeleinden (bijvoorbeeld bank- en rekeninggegevens of kredietkaartgegevens, factuuradres, btw-nummers);
Andere persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door u, een partij, een gemachtigde of raadsman van een partij, een Neutral, een secretaris, of anderszins door ons bekend zijn gemaakt aan of verzameld zijn door derden of publiek beschikbare bronnen, in verband met NAI Procedures;
Gegevens die het NAI verkrijgt in verband met het gebruik door u van IT-diensten of -applicaties van het NAI (bijvoorbeeld toegang tot het draadloze internetnetwerk voor gasten van het NAI) alsmede het onderhoud, de beveiliging en het beheer daarvan (dit laatste mede ten behoeve van de controle op de naleving van de (IT-beveiligings)richtlijnen van het NAI); en
Informatie over de vraag of u onderworpen bent aan economische sancties of enige andere wettelijke of toezichthoudende beperkingen.
Individuele partijen/vertegenwoordigers van partijen/juristen

Uw naam, contactgegevens, financiële informatie (inclusief bankgegevens) en andere persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door u, een partij, een gemachtigde of juridisch adviseur van een partij, een Neutral, een secretaris, of anderszins door ons bekend zijn gemaakt aan of verzameld zijn door derden of publiek beschikbare bronnen, in verband met NAI Procedures;
Gegevens die het NAI verkrijgt in verband met het gebruik door u van IT-diensten of -applicaties van het NAI (bijvoorbeeld toegang tot het draadloze internetnetwerk voor gasten van het NAI) alsmede het onderhoud, de beveiliging en het beheer daarvan (dit laatste mede ten behoeve van de controle op de naleving van de (IT-beveiligings)richtlijnen van het NAI); en
Informatie over de vraag of u onderworpen bent aan economische sancties of enige andere wettelijke of toezichthoudende beperkingen.

Getuigen en deskundigen

Uw naam, contactgegevens, financiële informatie (inclusief bankgegevens) en andere persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door u, een partij, een gemachtigde of juridisch adviseur van een partij, een Neutral, een secretaris, of anderszins door ons bekend zijn gemaakt aan of verzameld zijn door derden of publiek beschikbare bronnen, in verband met NAI Procedures;
Gegevens die het NAI verkrijgt in verband met het gebruik door u van IT-diensten of -applicaties van het NAI (bijvoorbeeld toegang tot het draadloze internetnetwerk voor gasten van het NAI) alsmede het onderhoud, de beveiliging en het beheer daarvan (dit laatste mede ten behoeve van de controle op de naleving van de (IT-beveiligings)richtlijnen van het NAI); en
Informatie over de vraag of u onderworpen bent aan economische sancties of enige andere wettelijke of toezichthoudende beperkingen;
Persoonsgegevens die u verkiest op te nemen in uw getuigenverklaring of deskundigenverslag en alle mondelinge getuigenissen die u eventueel aflegt (en die eventueel worden getranscribeerd), zoals ons voorgelegd tijdens NAI Procedures waarin u schriftelijk of mondeling bewijs levert; en
Alle andere persoonsgegevens van u die aan ons zijn verstrekt door een partij, een gemachtigde of raadsman van een partij, een Neutral, een secretaris, of anderszins aan ons bekend zijn gemaakt of door ons zijn verzameld bij derden of publiek beschikbare bronnen, in verband met NAI Procedures waarin u schriftelijk of mondeling bewijs levert.
Andere personen

Persoonsgegevens van u die aan ons zijn verstrekt door een partij, een gemachtigde of raadsman van een partij, een Neutral, een secretaris, of anderszins aan ons bekend zijn gemaakt of door ons zijn verzameld bij derden of publiek beschikbare bronnen, in verband met NAI Procedures; en
Gegevens die het NAI verkrijgt in verband met het gebruik door u van IT-diensten of -applicaties van het NAI (bijvoorbeeld toegang tot het draadloze internetnetwerk voor gasten van het NAI) alsmede het onderhoud, de beveiliging en het beheer daarvan (dit laatste mede ten behoeve van de controle op de naleving van de (IT-beveiligings)richtlijnen van het NAI).

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie en op welke rechtsgrondslag?

Afhankelijk van de omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen wij uw persoonsgegevens op de volgende manieren en op basis van de hieronder beschreven rechtsgrondslagen gebruiken:

Neutrals/secretarissen

Om onze (contractuele) relatie met u te beheren en te administreren en/of om onze diensten te leveren en te verbeteren;
Om uw beschikbaarheid en geschiktheid te beoordelen (inclusief in antwoord op specifieke wrakingen van partijen) om te worden benoemd en om te blijven optreden in NAI Procedures, indien nodig ter bevordering van onze legitieme belangen en die van de partijen om ervoor te zorgen dat alleen geschikte kandidaten worden benoemd en dat er geen belangenconflicten ontstaan die de integriteit van NAI Procedures zouden kunnen ondermijnen;
Het bijhouden van een databank van potentiële Neutrals en secretarissen indien dit noodzakelijk is ter behartiging van onze rechtmatige belangen en die van potentiële partijen bij het aanwijzen en benoemen van geschikte Neutrals en secretarissen;
Om vonnissen te wijzen en eventueel geanonimiseerd te publiceren;
Om gelden aan u over te maken of administratieve informatie te verstrekken met betrekking tot uw (mogelijke) benoeming of het verloop van NAI Procedures, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u en verplichtingen daaronder;
Om het algemene verloop van de NAI Procedure te vergemakkelijken, met inbegrip van de communicatie met u en de communicatie tussen arbitragedeelnemers te vergemakkelijken, alsmede om andere administratieve taken in verband met de NAI Procedure te vervullen, die noodzakelijk zijn voor (i) het bevorderen van de rechtmatige belangen van de partijen bij het oplossen van het geschil tussen hen en (ii) de belangen van de partijen en het NAI om ervoor te zorgen dat de arbitrageprocedure efficiënt en vlot verloopt en dat de rechten van de partijen gerespecteerd worden;
Het bijhouden van de interne administratie van het NAI met correcte informatie;
Om toegang te verlenen tot onze IT-diensten of -applicaties en deze te beheren, te onderhouden en te beschermen;
Om (statistisch) onderzoek te doen;
Waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke en toezichthoudende verplichtingen, met inbegrip van fiscale verplichtingen, economische sancties en witwassen (“Wettelijke Nalevingsverplichtingen”).
Individuele partijen/gemachtigde vertegenwoordiger van de partijen en raadslieden

Om diensten te verlenen in verband met NAI Procedures (met inbegrip van het overmaken van gelden) en om met u te communiceren in uw hoedanigheid van partij in een NAI Procedure of een gemachtigde vertegenwoordiger of raadsman van een partij, indien dit noodzakelijk is voor het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van de partijen bij het oplossen van het geschil tussen hen, en de belangen van de partijen en het NAI om ervoor te zorgen dat het arbitrageproces efficiënt en vlot verloopt en dat de rechten van de partijen gerespecteerd worden;
Wanneer wij een overeenkomst zijn aangegaan om diensten aan u als individu te verlenen in verband met NAI Procedures (bijvoorbeeld door individuen ingediende vorderingen), kunnen wij uw persoonsgegevens (alleen) verwerken voor zover dit noodzakelijk is om onze verplichtingen en plichten onder die overeenkomst na te komen;
Om onze contractuele relatie met u te beheren en te administreren, hetgeen ook de controle en betaling van facturen inhoudt;
Het bijhouden van de interne administratie van het NAI met correcte informatie;
Om toegang te verlenen tot onze IT-diensten of -applicaties en deze te beheren, te onderhouden en te beschermen;
Om (statistisch) onderzoek te doen;
Om vonnissen te wijzen en eventueel geanonimiseerd te publiceren; en
Waar nodig om te voldoen aan onze Wettelijke Nalevingsverplichtingen.
Getuigen en deskundigen

Om uw bewijsvoering in de NAI Procedure en het onderzoek van dat bewijs te vergemakkelijken, voor zover dat nodig is ter bevordering van de rechtmatige belangen van de partijen bij de beslechting van het geschil tussen hen, en van de belangen van de partijen en het NAI om ervoor te zorgen dat de NAI Procedure efficiënt en vlot verloopt en dat de rechten van de partijen gerespecteerd worden;
Het bijhouden van de interne administratie van het NAI met correcte informatie;
Om toegang te verlenen tot onze IT-diensten of -toepassingen en deze te beheren, te onderhouden en te beschermen; en
Waar nodig om te voldoen aan onze Wettelijke Nalevingsverplichtingen.
Andere personen

Voor zover nodig ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van partijen bij de beslechting van het geschil tussen hen, en van de belangen van partijen en het NAI om ervoor te zorgen dat de NAI Procedure efficiënt en snel verloopt en dat de rechten van partijen gerespecteerd worden;
Om toegang te verlenen tot onze IT-diensten of -applicaties en deze te beheren, te onderhouden en te beschermen; en
Waar nodig om te voldoen aan onze Wettelijke Nalevingsverplichtingen.
Hoe delen wij uw persoonlijke informatie?

Afhankelijk van de omstandigheden waarin wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunnen wij deze delen met de volgende natuurlijke personen en rechtspersonen, voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van partijen bij de beslechting van het geschil tussen hen, en de belangen van partijen en het NAI om ervoor te zorgen dat NAI Procedures efficiënt en vlot verlopen en dat de rechten van partijen worden gerespecteerd, of zoals hieronder anders is uiteengezet:

Andere deelnemers aan NAI Procedures waarbij u betrokken bent;
Onze dienstverleners zoals onze derden data hosting providers zodat wij diensten kunnen verlenen in verband met NAI Procedures;
Met derden, met inbegrip van onze professionele adviseurs, financiële instellingen of wetshandhavingsinstanties, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze Wettelijke Nalevingsverplichtingen, of indien het anderszins in ons rechtmatige belang of dat van een partij is om dit te doen.
Waar geven wij uw persoonsgegevens door?

Van tijd tot tijd geven wij persoonsgegevens door aan derde landen in verband met de diensten die wij verlenen in verband met NAI Procedures waarbij u betrokken bent, of zoals anderszins noodzakelijk kan worden in de loop van onze activiteiten. Dergelijke doorgiften vinden plaats wanneer daarvoor een rechtmatige grondslag bestaat.

Indien de ontvanger niet gevestigd is in een rechtsgebied dat een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens zoals bepaald door de betreffende regelgevende instantie, doen wij dergelijke doorgiften in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer de doorgiften noodzakelijk zijn om rechtsvorderingen in het kader van NAI Procedures in te stellen, uit te oefenen of verweer te voeren, of wanneer er een andere rechtmatige grondslag is om dit te doen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs noodzakelijk is. De bewaartermijnen variëren naargelang de categorie van gegevens, rekening houdend met de wettelijke en toezichthoudende vereisten, de verjaringstermijnen voor het instellen van een rechtsvordering, goede praktijken en de wettelijke basis op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de omstandigheden hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Deze kunnen het recht omvatten om:

Toegang tot uw persoonsgegevens te vragen en een kopie ervan van ons te krijgen, voor zover dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen;
Uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te corrigeren indien deze onvolledig of onnauwkeurig zijn;
Uw persoonsgegevens te laten verwijderen wanneer er geen goede reden is om ze te blijven gebruiken of bewaren, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering of verweer in te stellen;
Te vragen dat uw persoonsgegevens alleen voor beperkte doeleinden worden gebruikt, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen of een verweer te voeren;
Ons verzoeken te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt op basis van uw toestemming;
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de rechtmatige grondslag voor de verwerking de rechtmatige belangen van ons of van een derde zijn, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn;
Te eisen dat bepaalde van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde worden doorgegeven, voor zover de gegevens rechtstreeks bij u werden verzameld;
Een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, of indien u vragen hebt over deze mededeling of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: gdpr@nai-nl.org
Per telefoon: +31 10 281 69 69
Per post: Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam, Nederland

Wij wijzen u erop dat indien u werknemer bent van, benoemd of in dienst genomen bent door, of anderszins gelieerd bent aan een partij in een NAI Procedure, wij u adviseren uw zorgen in eerste instantie met die partij te bespreken voordat u contact opneemt met het NAI over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een NAI Procedure.

NAI Privacyverklaring buiten zaken

Laatst gewijzigd: Juni 2022

Bij gebruik van onze website (https://www.nai-nl.org/nl/), bij het aanmelden voor dan wel deelname aan c.q. bijwonen van  door ons georganiseerde cursussen, conferenties, seminars en lezingen, alsmede bij aanmelding voor onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het NAI verwerkt in die gevallen persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Het NAI is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens en eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin worden de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede deze privacyverklaring gevolgd.

Via deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hierin geven wij aan waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, (e-mail)adres, IP-adres, telefoonnummer en leeftijd. Met name de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

Website bezoekenPersoonsgegevens door middel van cookies, waaronder uw IP-adres en browsertype en -versie (zie voor meer informatie over cookies verder hieronder)
Deelnemen aan cursus, conferentie, seminar of lezingContactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,) Of u advocaat bent (in verband met PO-punten) Naam bedrijf/kantoor Financiële gegevens voor facturatiedoeleinden
Aanmelden nieuwsbriefContactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,) Naam bedrijf/kantoor

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw Burger Service Nummer (BSN) en medische gegevens verwerkt. Wij verzoeken u deze gegevens ook niet aan het NAI te verstrekken. Indien u deze toch (per ongeluk) verstrekt, worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk na ontvangst verwijderd.

Hoe worden deze gegevens verkregen?

Het NAI ontvangt uw gegevens die u zelf heeft verstrekt (in het bijzonder via de website of via een email gericht aan het NAI). Het NAI zal uitsluitend uw aanmelding ontvangen en verwerken die voor deelname aan de cursus, conferentie, seminar of lezing wordt ingestuurd, inclusief de eventueel daarin genoemde persoonsgegevens.

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) geen goed functionerende website bieden, niet met u communiceren over uw deelname en/of u niet informeren over onze dienstverlening. De doeleinden van onze verwerkingen worden hieronder nader beschreven.

Doeleinden en wettelijke grondslag van onze verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw gegevens wanneer u onze websites bezoekt (cookies):

Wanneer u onze website bezoekt om meer te weten te komen over een cursus, conferentie, seminar of lezing, zonder dat u zich registreert, verwerken wij de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beschikbaar stellen van onze website;
 • Het waarborgen van de werking en de beveiliging van onze website;
 • Het uitvoeren van analyses op het gebruik van onze website;
 • Het aanpassen van onze website aan uw behoeftes.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang mogen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. Ons gerechtvaardigd belang om via cookies de website optimaal te laten functioneren weegt in dat geval zwaarder dan uw privacybelang.

Informatie over cookies

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek etc. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie wordt o.a. toegepast om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat u kan worden geïdentificeerd. Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Als u voor de eerste keer onze website bezoekt, zullen wij u vragen cookies toe te staan. U kunt bepaalde cookies dan aan- of uitzetten of via uw webbrowser cookies blokkeren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan.

2. Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om (anoniem) statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.

 • Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de website komen, waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht. Om de gevolgen hiervan voor uw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw persoonsgegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze website te meten hebben wij de volgende maatregelen genomen:
  • wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-adres aan Google wordt verstrekt;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de mogelijkheid heeft om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies van Google (behoudens hetgeen hierin is genoemd).
 • Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden door Google Analytics? Dan kunt u een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. Deze plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. De plugin is via de volgende link te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Verwerking van uw gegevens wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, conferentie, seminar of lezing

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, conferentie, seminar of lezing, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het selecteren van de deelnemers voor de cursus, conferentie, seminar of lezing;
 • Het aanbieden van offline cursussen, conferenties, seminars of lezingen;
 • Het aanbieden van online cursussen, conferenties, seminars of lezingen;
 • Communicatie over deelname; en
 • Het vergroten van het bereik van onze diensten middels marketingactiviteiten.

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst die u als deelnemer met het NAI aangaat, mogen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. Als bekende van het NAI kunnen wij u informeren over onze diensten en aanbiedingen. Indien u niet langer op de hoogte wilt blijven van nieuws over cursussen, seminars of lezingen, treft u bij iedere e-mail een afmeldmogelijkheid aan of u kunt zich afmelden door een uitschrijvingsverzoek te sturen naar gdpr@nai-nl.org.

Het verstrekken van uw e-mailadres en functie, en waar nodig financiële informatie ten behoeve van de facturatie, is noodzakelijk als u zich wilt aanmelden voor cursussen, conferenties, seminars of lezingen, zowel voor toegang tot de offline als de online cursussen, conferenties, seminars of lezingen. De overige invulvelden op de website kunt u leeg laten nu deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden. Mocht u meer gegevens willen verstrekken dan noodzakelijk, dan doet u dat op basis van toestemming (die u later altijd kunt intrekken middels een bericht naar voornoemd e-mailadres).

Deze persoonsgegevens worden tijdelijk opgeslagen. Indien u niet wordt uitgekozen voor een cursus, conferentie, seminar of lezing zullen we al uw gegevens, behalve uw e-mailadres, binnen maximaal één jaar na de selectie van de deelnemers verwijderen. Indien u wordt uitgekozen om deel te nemen aan een cursus, conferentie, seminar of lezing, zullen we uw gegevens maximaal tot één jaar na de laatste door u gevolgde cursus, conferentie, seminar of lezing bewaren, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als het langer bewaren van uw persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

Verwerking van uw gegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Relatiebeheer, marketing, administratie en servicedoeleinden;
 • Om u te informeren over het laatste nieuws over het NAI en nieuwe publicaties en reglementen van het NAI;
 • Om u te informeren over aankomende cursussen, conferenties, seminars of lezingen; en
 • Om u te informeren over verbeteringen van de website.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk als u op de hoogte wilt blijven van het nieuws rondom het NAI, omdat wij zonder deze persoonsgegevensgegevens de nieuwsbrief niet naar u kunnen versturen.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zo snel mogelijk nadat u zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrief, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als het langer bewaren van uw persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Het intrekken van uw toestemming en afmelden voor eventuele nieuwsbrieven

Het intrekken van uw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien u uw toestemming heeft ingetrokken of zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrieven, zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen uit onze systemen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Het NAI kan de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken van persoonsgegevens ter zake van de genoemde doelstellingen. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en deze privacyverklaring.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, zijn bijvoorbeeld:

 • IT-dienstverleners die websites (waaronder een NAI platform), databases en hulpmiddelen die wij gebruiken voor onze dienstverlening beheren, ons in het gebruik daarvan ondersteunen en in dat kader persoonsgegevens namens ons verwerken.
 • Daarnaast geven we uw persoonsgegevens door als we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens door te sturen (bijvoorbeeld aan de politieautoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming).
 • Aan derden die ons werk ondersteunen en/of uitvoeren in het kader van het aanbieden online of offline cursussen, conferenties, seminars of lezingen.

Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt waar redelijkerwijs mogelijk in geanonimiseerde of anders gepseudonimiseerde vorm. Wij sluiten overeenkomsten met deze derden om uw persoonsgegevens te beschermen.

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en zijn onze serviceproviders gevestigd binnen de EER. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de privacywetgeving daaraan stelt (onder andere spannen wij ons in om ons ervan te verzekeren dat er een adequaat niveau van bescherming bestaat en zorgen wij voor de nodige aanvullende contractuele, technische en organisatorische waarborgen).

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de websitebezoekers, deelnemers aan de cursus, conferentie, seminar of lezing of lezers van onze nieuwsbrief te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. De informatie die op onze website wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, is versleuteld met een certificaat. U herkent dit aan het slotje in de URL-balk.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen van het beveiligingsincident te beperken en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens  

U heeft de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U kunt verzoeken om informatie over en/of inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen;
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om uw verzoek te motiveren, te voorzien van uw voor- en achternaam, handtekening en e-mailadres. Wij kunnen u vragen u nader te identificeren, bijvoorbeeld door te reageren op een verificatiemail die wij u sturen.

U ontvangt in beginsel binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang of wanneer het voldoen aan uw verzoek anderszins niet wettelijk verplicht is. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Indien is voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Contactgegevens

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan wel klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met:

Stichting Nederlands Arbitrage Instituut

gdpr@nai-nl.org

‘Delftse Poort’, Weena 505,

3013 AL Rotterdam

KvK nummer: 

41197070

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw verzoek of bezwaar zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van uw persoonsgegevens door het NAI, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kunt u vinden via: link.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze website. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn informeren wij u daar altijd over (bijv. per e-mail).