Bindend advies

1. Wat is bindend advies en de bindend adviesovereenkomst

Bindend advies is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting op basis van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat Nederlands recht van toepassing moet zijn op de overeenkomst. De beslissing wordt als bindend tussen partijen beschouwd.

Bindend advies is er in twee verschillende vormen: zuiver en onzuiver bindend advies of beter gezegd een bindend advies zonder een juridisch geschil en het bindend advies in een juridisch geschil. In de eerste vorm komen de partijen overeen om de vaststelling van hun onbepaalde of gedeeltelijk bepaalde rechtsverhouding over te laten aan een derde aan wiens oordeel ze zich vooraf binden. Bij de tweede vorm geeft een derde partij een bindende uitspraak namens de partijen in een juridisch geschil tussen hen. Het NAI biedt beide vormen van bindend advies aan: het NAI Reglement Bindend Advies 2015 biedt onzuiver bindend advies aan en onder het NAI Reglement voor het benoemen van bindend adviseur in ad hoc procedures 2015 kan zowel een zuiver bindend advies als onzuiver bindend advies worden gegeven, afhankelijk van de bewoordingen van de bindend advies overeenkomst. 

2. Onze bindend advies diensten

Als het gaat om bindend advies, biedt het NAI twee verschillende soorten procedures aan:  

  1. De bindend advies procedure; en 
  1. De benoeming van bindend adviseurs in ad hoc procedures. 

De belangrijkste kenmerken van elk van de procedures vindt u hieronder. 

2.1 Bindend advies bodemprocedure

Een NAI bindend advies procedure (onzuiver bindend advies) is qua procedure grotendeels gelijk aan de NAI arbitrage bodemprocedure. De bindend adviseurs moeten onpartijdig en onafhankelijk zijn. Bindend advies vervangt de procedure voor de overheidsrechter. Bindend advies is flexibeler in de zin dat de partijen meer zeggenschap hebben over het verloop van de procedure. Het bindend advies dat wordt gegeven is bindend voor alle partijen. In tegenstelling tot een arbitraal vonnis, wordt een bindend advies ten uitvoer gelegd door middel van het afdwingen van nakoming van de vaststellingsovereenkomst. De rechter kan een beperkte rechterlijke toetsing van het bindend advies uitvoeren. 

Ga voor een gedetailleerd schematisch overzicht van de procedure naar sectie 8 van deze pagina. 

2.2 Geschillen in de zorg & bindend advies

Op donderdag 2 juni 2016 ondertekenden verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de zorg een Convenant tot oprichting van de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Het convenant is vervolgens door de ondertekenaars aangeboden aan minister Schippers (VWS). De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het NAI.

In het kader van contractering in de gezondheidszorg biedt het NAI drie vormen van geschillenbeslechting aan: mediation, bindend advies en arbitrage. Een groot voordeel van deze vormen van geschillenbeslechting is dat de geschillenbemiddelaars uit de branche zelf kunnen komen. Zij hebben dus alle kennis van een bepaald vakgebied, in tegenstelling tot de overheidsrechter. De procedures zijn sneller en goedkoper. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de procedures naar Overzicht Zorgcontractering.

3. Stel een model bindendadviesovereenkomst op

Het NAI biedt een model bindendadviesovereenkomst aan. Het NAI model bindendadviesovereenkomst alsmede een bindendadviesovereenkomst generator zijn via deze link te vinden. 

4. Stel een bindend advies compromis op

Nadat er een geschil is ontstaan kunnen partijen uiteraard ervoor kiezen dat geschil te onderwerpen aan bindend advies door middel van het sluiten van een bindendadviesovereenkomst. Binnenkort zal op deze plek een bindendadviesovereenkomst generator beschikbaar zijn.

5. NAI Bindendadviesreglement

Het NAI heeft een beproefd en gebruiksvriendelijk bindendadviesreglement. De gebruiksvriendelijke webversie van het NAI Bindendadviesreglement 2015 is te raadplegen via deze link.

Hieronder vindt u de link naar de PDF-versie van het NAI Bindendadviesreglement 2015.

6. NAI benoeming van een bindend adviseurs in ad hoc procedures 

Partijen kunnen het NAI verzoeken om alleen de benoeming van bindend adviseurs in een ad hoc procedure te administreren. Het NAI Reglement voor het benoemen van een bindend adviseur in ad hoc procedures is dan van toepassing. In dat geval eindigt de betrokkenheid van het NAI na benoeming van de bindend adviseur(s) en toezending van het dossier. De voor de benoeming verschuldigde administratiekosten bedragen € 3000 exclusief BTW. Het NAI bepaalt geen uurtarief van de bindend adviseur of een andere betalingsregeling en het NAI vraagt geen depot aan partijen.

Hieronder vindt u de link naar de PDF versie van het NAI Reglement voor het benoemen van bindend adviseurs in een ad hoc procedure.

7. Dien een bindend advies aanvraag

NAI bindend advies wordt geïnitieerd door het indienen van een bindend advies aanvraag. De aanvraag kan hier worden ingediend (een aanvraag kan ook per e-mail worden ingediend). U wordt verzocht (i) de aanvraag en (ii) de bindend adviesovereenkomst als PDF-documenten te uploaden. Voor opstellen van de aanvraag kunt u ook het NAI verzoek tot bindend advies PDF-formulier (link) of NAI verzoek tot benoeming van een bindend adviseur in een ad-hoc procedure PDF-formulier (link) gebruiken. 

8. Overzicht van de procedure

9. Kosten van de procedure

9.1 NAI bindend advies procedure

Het NAI biedt een calculator om de kosten van een bindend advies procedure in te schatten. Deze kostenraming omvat de administratiekosten van het NAI en de kosten van het college van bindend adviseurs. De kosten van het college van bindend adviseurs zijn gebaseerd op een uurtarief en omvatten ook de verschotten.

De uurtarieven van de arbiters, bindend adviseurs en secretarissen zijn hier te vinden.

Berekenen
Aantal beslissers:
Administratiekosten:
€ 0
Beslisserskosten:
€ 0
Totaal geschatte kosten:
€ 0

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inschatting van de kosten van de bindend advies procedure op basis van de cost calculator.

9.2 NAI benoeming van een bindend adviseur in ad hoc procedures

De kosten voor de benoeming van een bindend adviseur in een ad hoc procedure bestaan uit administratiekosten die zijn vastgesteld op € 3.000,- exclusief BTW. Het NAI bepaalt geen uurtarief van de bindend adviseur of andere betalingsregeling en het NAI vraagt geen depot van partijen.