Mediation

1. Wat is mediation en het mediationbeding

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen vrijwillig proberen hun geschil op te lossen met de hulp van een derde, een mediator. De bereidheid van partijen om tot een schikking te komen is bepalend voor het succes van de mediation. Wanneer partijen niet tot een schikking komen, kan het geschil alsnog in een procedure voor een scheidsgerecht of voor de overheidsrechter worden beslecht.

Een mediationbeding is een contractuele bepaling die in overeenkomsten, contracten of juridische documenten wordt opgenomen. Hierin kan worden bepaald dat de betrokken partijen in geval van een geschil eerst mediation moeten proberen voordat er formele gerechtelijke stappen worden ondernomen. Het dient als een pre-dispute verbintenis om mediation te onderzoeken als de eerste stap in conflictoplossing. Mediationbedingen kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en voorkeuren van de partijen, waaronder de keuze van de mediator, de bemiddelingsprocedures en de locatie.

2. Onze mediation services

Een onafhankelijke en onpartijdige mediator wordt benoemd als alle partijen het NAI hebben laten weten in te stemmen met beslechting van hun geschil door middel van NAI mediation. In principe wijzen de partijen gezamenlijk de mediator aan. Partijen kunnen ook het NAI vragen de mediator te benoemen via de lijstprocedure.

Het NAI treedt bij mediation op als administrerende instantie. Het NAI volgt de mediation vanaf het moment van de aanvraag tot de afronding van de mediation. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke factoren. Bovendien wordt geen informatie over NAI mediations aan derden verstrekt.

De mediation kan resulteren in (i) een gehele of gedeeltelijke oplossing, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of in (ii) geen oplossing. In overleg met de partijen kan een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd in een arbitraal vonnis onder overeengekomen voorwaarden.

Ga voor een gedetailleerd schematisch overzicht van de procedure naar sectie 7 van deze pagina.

2.1 Luchtvaartgeschillen en The Hague Court of Arbitration for Aviation

Technische expertise is relevant en waardevol bij het oplossen van geschillen in bepaalde industrie├źn. In juli 2022 werd The Hague Court of Arbitration for Aviation (The Hague CAA) gelanceerd op de Farnborough International Airshow ten dienste van de wereldwijde luchtvaartindustrie.  

The Hague CAA is gevestigd in Den Haag. The Hague CAA biedt de wereldwijde luchtvaartindustrie gespecialiseerde mediation. Het NAI is een van de oprichters van de The Hague CAA en de enige administrerende instantie voor geschillen die naar The Hague CAA worden verwezen.   

Ga naar de website van The Hague CAA voor meer informatie over de procedures. 

2.2 Kunstgeschillen & the Court of Arbitration for Art

Een gezamenlijk initiatief van het NAI en Authentication in Art heeft geleid tot de oprichting van de Court of Arbitration for Art (CAfA). CAfA is opgericht om geschillen in de bredere kunstgemeenschap op te lossen door middel van mediation en arbitrage. 

CAfA is gevestigd in Den Haag. De zaken worden behandeld door arbiters en mediators die bekend zijn met de industriepraktijk en kwesties die specifiek zijn voor kunstgeschillen. Door vooraanstaande arbiters, mediators en experts uit de sector erbij te betrekken, wil CAfA de kwaliteit van de besluitvorming en de aanvaardbaarheid van de uitkomst van geschillen voor de markt vergroten.

Het NAI is een van de oprichters van CAfA en de enige administrerende instantie voor geschillen die naar CAfA worden verwezen.

 Ga naar de website van CAfA voor meer gedetailleerde informatie over de procedures. 

3.3 Geschillen in de gezondheidszorg & mediation

Op donderdag 2 juni 2016 ondertekenden verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de zorg een Convenant tot oprichting van de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Het convenant is vervolgens door de ondertekenaars aangeboden aan minister Schippers (VWS). De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het NAI.

In het kader van contractering in de gezondheidszorg biedt het NAI drie vormen van geschillenbeslechting aan: mediation, bindend advies en arbitrage. Een groot voordeel van deze vormen van geschillenbeslechting is dat de geschillenbemiddelaars uit de branche zelf kunnen komen. Zij hebben dus alle kennis van een bepaald vakgebied, in tegenstelling tot de overheidsrechter. De procedures zijn sneller en goedkoper. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de procedures naar Overzicht Zorgcontractering.

4. Stel een mediationbeding op

Het NAI biedt een model mediationbeding aan. Het model mediationbeding alsmede een mediatiobeding generator zijn via deze link te vinden.

5. NAI Mediationreglement

Het NAI heeft een beproefd en gebruiksvriendelijk mediationreglement. De gebruiksvriendelijke webversie van het NAI Mediationreglement 2017 is te raadplegen via deze link.

Hieronder vindt u de link naar de PDF-versie van het NAI Mediationreglement.

6. Dien een mediationaanvraag in

NAI mediation wordt geïnitieerd door het indienen van een mediationaanvraag. Een mediationaanvraag kan hier worden ingediend (de aanvraag kan uiteraard ook per e-mail worden ingediend). U kunt daarvoor het NAI mediation aanvraagformulier gebruiken (link). Vermeld in alle gevallen het geldelijk belang van het geschil omdat het NAI een schatting daarvan nodig heeft voor de vaststelling van de verschuldigde NAI administratiekosten.

7. Overzicht van de procedure

8. Kosten van de procedure

Het NAI biedt een calculator die de verschuldigde administratiekosten voor een mediation berekent. De totale kosten van de mediation zijn moeilijk in te schatten. Wel zijn de kosten van de mediator gebaseerd op onderstaande tabel betreffende de toepasselijke uurtarieven van mediators.

Berekenen
Administratiekosten:
€ 0